Trường tự chủ được mở ngành tới tiến sĩ nhưng không tăng người hưởng lương từ ngân sách

Theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trường đại học được quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn; tổ chức bộ máy nhân sự; tài chính và tài sản. Đi cùng với quyền tự chủ là  trách nhiệm giải trình.

Được tự in phôi bằng

Về học thuật và hoạt động chuyên môn, trường đại học được quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp quy định của pháp luật.

Được xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT. Quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo. Xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam về chuẩn chương trình đào tạo, thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường tự chủ được mở ngành tới tiến sĩ nhưng không tăng người hưởng lương từ ngân sách
(Ảnh: Thanh Tùng)

Cơ sở giáo dục đại học cũng được quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Quyết định hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 16, quyết định các hoạt động hợp tác quốc tế quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều 44 phù hợp với quy định của pháp luật.

Được tự mở ngành tới tiến sĩ trừ lĩnh vực sức khỏe, giáo viên, quốc phòng, an ninh

Theo đó, các trường ĐH đủ điều kiện thực hiện quyền tự chủ được tự chủ mở ngành đào tạo.

Khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học thì được tự chủ mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành phù hợp.
Khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ thì được tự chủ mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành phù hợp, trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đào tạo giáo viên, quốc phòng, an ninh.

Các đại học được tự chủ ra quyết định mở ngành, liên kết đào tạo với nước ngoài cho trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo thuộc đại học khi đáp ứng điều kiện quy định. Các trường đại học thành viên của đại học được tự chủ ra quyết định mở ngành, liên kết đào tạo với nước ngoài khi đáp ứng điều kiện theo quy định và phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.

Quyết định nhân sự nhưng không được làm tăng người hưởng lương từ ngân sách

Cũng theo Nghị định, cơ sở giáo dục công lập thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của Luật giáo dục ĐH sửa đổi và các quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Được tự quyết định về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Có quyền tự chủ về tổ chức, bộ máy và nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, không được làm tăng số lượng người làm việc hưởng lương, mức lương (bao gồm cả lương và phụ cấp) từ quỹ lương do ngân sách nhà nước cấp.

Với trường tư thục và tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của luật đã sửa đổi. Có trách nhiệm công bố công khai về cơ cấu tổ chức, người đại diện theo pháp luật trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Các trường tự chủ phải ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tổ chức bộ máy và nhân sự. Thực hiện các quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự khác theo quy định và pháp luật có liên quan…

Về quyền tự chủ về tài chính và tài sản, các trường đại học công lập thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật giáo dục đại học sửa đổi bổ sung và các quy định hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ sở trường tư thục và tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật giáo dục đại học sửa đổi và các quy định của pháp luật khác có liên quan, được Nhà nước hỗ trợ phát triển phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và các quy định về đầu tư phát triển…

Trường đang thực hiện theo Nghị quyết 77 tự chủ về nhân sự theo Luật giáo dục sửa đổi

Đối với các trường ĐH đang thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77 của Chính phủ thực hiện quyền tự chủ về hoạt động chuyên môn theo các quy định chung.

Về quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính và tài sản thực hiện theo các quy định của Luật giáo dục đại học sửa đổi bổ sung và Nghị định này.

Những nội dung thí điểm khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án thì được thực hiện cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Công khai và báo cáo đầy đủ

Theo Nghị định, các trường tự chủ sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình. Cụ thể, phải thực hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước các chủ thể hữu quan về việc bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ và cam kết của cơ sở giáo dục đại học.

Thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở GDĐH các quy chế, quy định nội bộ; danh sách giảng viên theo ngành, trình độ, chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác; kết quả kiểm định, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

Đề án tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm trong 12 tháng tốt nghiệp;

Mẫu văn bằng, chứng chỉ, danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ hằng năm; chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học; chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng;

Công khai chỉ tiêu tuyển sinh quyết định mở ngành, quyết định liên kết đào tạo cùng với chứng minh đủ điều kiện theo quy định. Thực hiện gửi thông báo, quyết định tới Bộ GD-ĐT trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày thông báo hoặc ra quyết định…

Lê Huyền

Đánh giá trung bình 0/5 ( 0 Nhận xét )
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Chia sẻ cảm nhận của bạn Viết nhận xét của bạn

Mời quý khách nhập thông tin nội dung bình luận

* Rating
1467 *